YleiskuvausPerushakuTarkennettu hakuHakutulosTerminologia [sulje]

Hakupalvelun yleiskuvaus

VAKKA-arkistotietokanta on Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen yhteinen kokoelmatietokanta, jota asiakkaat voivat käyttää tiedonhakuun ja arkistoaineistojen paikantamiseen. Perinteisten luettelotietojen lisäksi VAKASSA on arkistoaineiston kuvailutietoja, mikä helpottaa tiedonhakua.
VAKKA-arkistotietokannan rakenteen ja kuvailutasojen esittely.

VAKASTA ei löydy tietoja kaikesta arkistolaitoksessa säilytettävästä aineistosta, sillä arkistojen luettelotietojen takautuva tallennustyö on vielä jonkin verran kesken. Arkistojen talletus- tai luovutussopimuksilla voidaan rajoittaa tietojen näkymistä. Myös julkisuus- ja henkilötietolainsäädäntö asettaa rajoituksia henkilötietojen vapaalle selattavuudelle julkisessa verkossa. Arkistolaitos on päätynyt kaavamaiseen ratkaisuun, jolla estetään kaikkien henkilö-, perhe- ja sukuarkistojen 100 vuotta nuorempien luettelo- ja kuvailutietojen näkyminen. Henkilöarkistojen tarkemmat luettelotiedot, mm. kirjeenlähettäjäluettelot, ovat käytettävissä arkistolaitoksen yksiköissä.

Hakuohjelma jakautuu kahteen osaan:

Perushaku

Tarkennettu haku


VAKKA arkistotietokannan esittely


Asiakirjojen tilaaminen tutkijasaleihin

Arkistolaitoksessa ei ole käytössä sähköistä tilausjärjestelmää; sellaista ollaan vasta suunnittelemassa. Asiakirjojen tilaaminen Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen tutkijasaleihin on edelleenkin pääsääntöisesti tehtävä tutkijatiloissa tätä tarkoitusta varten painettua lomaketta käyttäen. Kansallisarkistossa käsitellään kuitenkin myös postissa saapuneet täytetyt tilauslomakkeet, jotka kaikilta osin on täytetty ja joihin tilattava asiakirjayksikkö on merkitty yksiselitteisesti; puutteellisesti tai virheellisesti täytettyjä tilauslomakkeita ei sen sijaan voida ottaa huomioon. Puhelinta, sähköpostia tai telefaksia käyttäen tehtyjä tilauksia ei Kansallisarkistossa käsitellä resurssipulasta johtuen. Maakunta-arkistoissa puhelinta, telefaksia tai sähköpostia käyttäen tehtyjen asiakirjatilausten käsittelykäytännöt vaihtelevat paikallisesta resurssitilanteesta riippuen. Näitä tilausmuotoja harkitsevien on syytä ottaa etukäteen yhteyttä ao. maakunta-arkistoon.


YleiskuvausPerushakuTarkennettu hakuHakutulosTerminologia [sulje]

Perushaku

Kirjoita haluamasi sanat Hakusana(t) –laatikkoon. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä. Voit rajata hakua ajalla, säilyttävällä arkistolla tai arkistonmuodostajaluokituksen pääryhmällä. Haku käynnistyy, kun napsautat Tee haku-painiketta. Tyhjennä-painike tyhjentää kentät ja palauttaa oletukset.

Perushaku on vapaasanahaku, joka kohdistuu nimekkeisiin, kuvailutietoihin (historia tai elämäkerta, maantieteellinen toiminta-alue, organisaatio, tehtävät, tietosisältö ja toimintaa ohjaavat säädökset), maantieteellistä tietoa sisältäviin kenttiin, tekijätietoa sisältäviin kenttiin sekä asiasanoihin. Lisätietoa VAKKA-arkistotietokannan rakenteesta ja sen sisältämistä tiedoista.

Hakusanoja voi olla yksi tai useampia. Sanat erotetaan välilyönnillä. Useita hakusanoja käytettäessä on niiden kaikkien löydyttävä hakukohteesta (esimerkiksi samasta nimekkeestä tai samasta kuvailutekstistä) eli sanojen välille voi kuvitella JA-sanan. Esim. hakusanoilla sulkava henkikirja löytyy mm. Rantasalmen kihlakunnan henkikirjoittajan arkiston sarja Sulkavan henkikirjat.

Haussa on käytössä automaattinen katkaisu sanan alusta ja lopusta eli erillistä katkaisumerkkiä ei tarvita. Hakuvartalon on oltava vähintään kolme merkkiä. Esim. hakusanalla kaivos löytyy mm. kaivosvarausilmoitukset sekä kullankaivososakeyhtiö.

Sanan täsmällistä muotoa voi yrittää hakea lainausmerkkien avulla, jolloin sanan molemmin puolin jätetään välilyönnit. Esim. haku sanalla " oulu ". Tämä haku ei kuitenkaan löydä niitä merkkijonoja, jotka alkavat tai päättyvät ko. hakusanalla tai joissa välittömästi hakusanan jälkeen on jokin välimerkki.

Lainausmerkeillä voi hakea fraasia. Tällöin lainausmerkeillä yhdistettyjen sanojen tulee esiintyä juuri annetussa muodossa ja järjestyksessä. Välissä ei saa esiintyä muita sanoja tai merkkejä. Esim. haettaessa fraasilla "pitkärannan kaivos" löytyy Pitkärannan kaivos oy.

Hakutulos voi olla enintään 2000 osumaa, minkä ylittyessä järjestelmä ohjaa rajaamaan hakua.

Perushaun rajaukset

Aikaväli (alkuvuosi - loppuvuosi)

Haun voi rajata koskemaan tietyn aikavälin aineistoa. Arkisto tulee mukaan hakutulokseen, jos asiakirjat ovat edes osittain annetuilta vuosilta. Merkitsemällä hakuehdoksi pelkkä loppuvuosi saadaan tulokseksi kaikki annettua vuotta vanhempaa aineistoa sisältävät arkistot. Mikäli annetaan pelkkä alkuvuosi, tulokseksi saadaan kaikki annettua vuotta uudempaa aineistoa sisältävät arkistot. Hakutulokseen tulevat myös ne aineistot, joille VAKASSA ei ole lainkaan merkitty vuosia.

Säilyttävä arkisto

Valitsemalla säilyttävä arkisto valintalistasta voi rajata haun aineistoon, jota säilytetään Kansallisarkistossa tai tietyssä maakunta-arkistossa.

Arkistonmuodostajaluokituksen pääryhmä

Haun voi rajata kohdistumaan arkistonmuodostajaluokituksen tiettyyn pääryhmään. Esim. haku sanalla kaivos ja arkistonmuodostajaluokituksen pääryhmällä Sisäasiainhallinto ja kunnalliset viranomaiset tuottaa osumia vain kyseiseen ryhmään kuuluvien arkistonmuodostajien arkistoista.

VAKASSA käytetty arkistonmuodostajaluokitus on arkistolaitoksessa tehty ryhmittely, joka on rakenteeltaan hierarkkinen ja jakaantuu pääryhmiin ja niiden alaryhmiin.


YleiskuvausPerushakuTarkennettu hakuHakutulosTerminologia [sulje]

Tarkennettu haku

Tarkennettua hakua kannattaa käyttää, mikäli haluaa kohdistaa haun VAKAN tiettyyn kenttään tai tietylle kuvailutasolle. Lisätietoa VAKAN rakenteesta ja sen sisältämistä tiedoista.

Tarkennetussa haussa on käytettävissä nimihaku, vapaasanahaku kuvailuteksteihin, asiasanahaku tai haku arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmällä. Nimihaussa ja vapaasanahaussa kuvailuteksteihin on aina valittava kuvailutaso, johon haku kohdistuu. Oletuksena haut kohdistuvat arkistonmuodostajatasolle. Tarkennetun haun varsinaisia hakuehtoja voi yhdistellä, jolloin osuman tuottavat ne aineistot, joissa kaikki annetut ehdot toteutuvat. Haku käynnistyy, kun napsautat Tee haku-painiketta. Tyhjennä-painike tyhjentää kentät ja palauttaa oletukset.

Varsinaiset hakuehdot

Nimihaku

Kirjoita haluamasi sanat  Nimihaku –laatikkoon. Nimihaku kohdistuu VAKAN nimekekenttiin. Annetun hakuehdon on löydyttävä sellaisenaan VAKASTA. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä. Oletuksena haku kohdistuu keskelle nimekettä. Jos tietää, miten etsityn aineiston nimeke alkaa VAKASSA, kannattaa haku kohdistaa nimekkeen alkuun. Haussa on käytössä automaattinen katkaisu eli erillistä katkaisumerkkiä ei tarvita.

Rajaavista hakuehdoista on aina valittava yksi tai useampi kuvailutaso, jolle haku kohdistetaan eli haetaanko arkistonmuodostajan, arkiston, sarjan, arkistoyksikön vai yleiskuvailun nimekettä. Oletuksena haku kohdistuu arkistonmuodostajatasolle. Lisäksi hakua voi halutessaan rajata arkistotyypillä, arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmällä, ajalla ja säilyttävällä arkistolla.

Henkilöitä on haettava arkistonmuodostajatasolla pelkällä sukunimellä, yhdistelmällä sukunimi ja etunimi ei arkistonmuodostajaa löydy. Haettaessa arkiston nimeä on muistettava, että se on genetiivissä. Ruotsinkielisten arkistonmuodostajien ja niiden arkistojen päänimekkeet ovat ruotsin kielellä. Niiden suomenkielinen nimi on pääsääntöisesti merkitty muuksi nimeksi, joten arkistonmuodostajat löytyvät myös suomenkielisellä hakuehdolla. Haku kohdistuu kaikkiin VAKKAan syötettyihin arkistonmuodostajan nimiin tai nimimuotoihin, mutta vastauksena saatava tulospuu on koottu arkistonmuodostajan päänimekkeen mukaan. Muut nimet tai nimimuodot käyvät ilmi tarkemmista kuvailu- ja luettelotiedoista.

Vapaasanahaku

Kirjoita haluamasi sanat Vapaasanahaku –laatikkoon. Vapaasanahaku kohdistuu kuvailuteksteihin, tekijätietoa sisältäviin kenttiin sekä maantieteellistä tietoa sisältäviin kenttiin silloin kun kuvailutekstityyppi Maantieteellinen toiminta-alue on valittu hakuehdoksi. Hakua käytettäessä kannattaa huomioida, ettei kuvailutietoja ole vielä tallennettu kattavasti VAKKAan. Rajaavista hakuehdoista on aina valittava kuvailutaso sekä ne kuvailutekstityypit, joihin haku kohdistuu. Oletuksena haku kohdistuu arkistonmuodostajatasolle ja kaikkiin valittavissa oleviin kuvailutekstityyppeihin. Hakua voi lisäksi rajata arkistotyypillä, arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmällä, ajalla ja säilyttävällä arkistolla.

Hakuehdoksi voi antaa yhden tai useamman sanan. Sanat erotetaan välilyönnillä. Haussa on käytössä automaattinen katkaisu sanan alusta ja lopusta. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä. Hakusanoja voi yhdistää Boolen operaattoreilla (AND/JA/OCH/+, OR/TAI/ELLER, NOT/EI/INTE/-). Operaattoreiden kirjoitusasulla ei ole väliä.

Asiasanahaku

Kirjoita haluamasi asiasana(t)Asiasanahaku –laatikkoon. Asiasana on annettava aina täydellisenä. Mikäli annetaan useita asiasanoja, erotetaan ne toisistaan puolipisteellä (;). Asiasanahaku kohdistuu aina kaikille kuvailutasoille. Hakua voi lisäksi rajata arkistotyypillä, arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmällä, ajalla ja säilyttävällä arkistolla. VAKAN asiasanoituksessa on käytetty Yleistä suomalaista asiasanastoa (YSA). Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämä sanasto on käytettävissä VESA-verkkosanaston sivuilla http://vesa.lib.helsinki.fi/. Asiasanoitus kattaa toistaiseksi vain osan VAKKAan talletetusta aineistosta, minkä vuoksi sen ohella kannattaa kokeilla muitakin hakuehtoja.

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Valitse haluamasi arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä valintalistalta. Hakua voi käyttää hakemaan esiin kaikki tiettyyn arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmään kuuluvat arkistonmuodostajat (esim. kaikki raastuvanoikeudet). Haku kohdistuu aina arkistonmuodostajatasolle. Vaihtoehtoisesti arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmää voi käyttää yhdessä muiden varsinaisten hakuehtojen kanssa rajaamaan haku vain tiettyyn ryhmään kuuluvien arkistonmuodostajien aineistoihin. Arkistonmuodostajaluokituksen pääryhmällä ei voi hakea.

VAKASSA käytetty arkistonmuodostajaluokitus on arkistolaitoksessa tehty ryhmittely, joka on rakenteeltaan hierarkkinen ja jakaantuu pääryhmiin ja niiden alaryhmiin.

Arkistonmuodostaja voi kuulua vain yhteen ryhmään, joten haku ei välttämättä tuo esille kaikkia samantyyppisiä arkistonmuodostajia. Esimerkiksi vankeinhoitolaitokset kuuluvat pääryhmään Oikeuslaitos ja vankeinhoito, mutta sotavankilaitos pääryhmään Poikkeusaikojen viranomaiset ja työ- ja ojennuslaitokset pääryhmään Sosiaali- ja terveyshallinto.

Rajaavat ehdot

Kuvailutasot

Kuvailutasot ovat kuvailun osia, joilla esitetään arkistonmuodostajaa tai aineistoa koskevat tiedot. Tasoja ovat arkistonmuodostaja-, arkisto-, sarja-, arkistoyksikkö- ja yleiskuvailutaso. Lisätietoja kuvailutasoista, ks. Yleistä arkistotietokannasta. Nimihaku tai vapaasanahaku kuvailuteksteihin voidaan kohdistaa yhdelle tai useammalle kuvailutasolle. Oletuksena haku kohdistuu arkistonmuodostajatasolle.

Kuvailutekstityypit

Vapaasanahaku kuvailuteksteihin -haun voi kohdistaa valitsemiinsa kuvailuteksteihin. Oletuksena haku kohdistuu kaikkiin valittavissa oleviin kuvailuteksteihin: arkistonmuodostusprosessi, historia tai elämäkerta, järjestämisperiaate, maantieteellinen toimialue, tehtävät, tietosisältö. Jos yleiskuvailutaso on valittuna, niin silloin haun voi valita kohdistumaan myös vain yleiskuvailuissa käytössä oleviin kuvailuteksteihin: organisaatio, toimintaa ohjaavat säädökset.

Arkistonmuodostusprosessi Kuvailutekstillä esitetään useiden sarjojen keskinäisiä yhteyksiä. Käytetään yleensä arkistotasolla.
Historia tai elämäkerta Kuvailutekstillä esitetään viranomaisen tai muun yhteisön synty, kehitys, organisaatio, toimintaa ohjaavat määräykset. Henkilöistä esitetään elämäkerralliset tiedot. Käytetään arkistonmuodostajatasolla.
Järjestämisperiaate Kuvailutekstillä esitetään aineiston fyysistä järjestystä valaisevat tiedot, milloin ne ovat tarpeen aineiston esille saamiseksi. Henkilöarkistoista esitetään arkistonmuodostukseen liittyvät tiedot. Käytetään arkisto- tai sarjatasolla.
Maantieteellinen toiminta-alue Kuvailutekstillä esitetään arkistonmuodostajan toiminta-alue. Käytetään arkistonmuodostajatasolla.
Tehtävät Kuvailutekstillä esitetään arkistonmuodostajan tehtävät ja toimintamuodot. Henkilöiden kohdalla vastaavat tiedot esitetään yleensä Historia tai elämäkerta –kuvailutekstillä. Käytetään arkistonmuodostajatasolla.
Tietosisältö Kuvailutekstillä esitetään lisätietoa aineiston sisällöstä, kun nimekkeet eivät sitä riittävästi valaise. Käytetään arkisto-, sarja- ja arkistoyksikkötasoilla.
Organisaatio Organisaatio.
Toimintaa ohjaavat säädökset Säädöksiä ovat esimerkiksi lait ja asetukset sekä viranomaisten antamat oikeussäännöt.

Arkistotyyppi

Haun voi rajata arkiston tyypin mukaan virka- tai yksityisarkistoihin. Oletuksena haku kohdistuu molempiin arkistotyyppeihin.

Virka-arkisto (viranomaisarkisto) Julkishallinnon yhteisön tehtävien hoitamisesta kertyneiden asiakirjojen kokonaisuus.
Yksityisarkisto Yksityisen yhteisön tehtävien hoitamisesta tai henkilön toiminnasta kertyneiden asiakirjojen kokonaisuus.

Aikaväli (alkuvuosi - loppuvuosi)

Haun voi rajata koskemaan tietyn aikavälin aineistoa. Arkisto tulee mukaan hakutulokseen, jos asiakirjat ovat edes osittain annetuilta vuosilta. Merkitsemällä hakuehdoksi pelkkä loppuvuosi saadaan tulokseksi kaikki annettua vuotta vanhempaa aineistoa sisältävät arkistot. Mikäli annetaan pelkkä alkuvuosi, tulokseksi saadaan kaikki annettua vuotta uudempaa aineistoa sisältävät arkistot. Hakutulokseen tulevat myös ne aineistot, joille VAKASSA ei ole lainkaan merkitty vuosia.

Säilyttävä arkisto

Valitsemalla säilyttävä arkisto valikosta voi rajata haun aineistoon, jota säilytetään Kansallisarkistossa tai tietyssä maakunta-arkistossa.


YleiskuvausPerushakuTarkennettu hakuHakutulosTerminologia [sulje]

Hakutulos

Hakutulos voi olla enintään 2000 osumaa, minkä ylittyessä järjestelmä ohjaa rajaamaan hakua. Annetut hakusanat näkyvät hakutuloksen yläpuolella ja hakuehdot kokonaisuudessaan löytyvät näytön oikeassa yläkulmassa olevan Kaikki hakuehdot -linkin takaa. Selaimen Edellinen -näppäimellä pääsee takaisin hakulomakkeelle.

Haun tuloksena saatujen osumien määrä on ilmoitettu näytön vasemmalle puolelle rakentuneen tulospuun yläpuolella.

Hakutuloksena saadut osumat on koottu aakkosjärjestyksessä olevien arkistonmuodostajien alle puurakenteen muotoon. Kunkin arkistonmuodostajan kohdalla tulospuu avautuu tasoittain alaspäin, mikäli osuma löytyy alemman kuvailutason tiedoista. Kun tulospuu ei enää avaudu alaspäin, löytyy osuma kyseisen tason tiedoista. Esimerkiksi osuma on arkistonmuodostajatason tiedoissa, mikäli tulospuu ei avaudu lainkaan alaspäin. Kunkin kuvailutason luettelo- ja kuvailutiedot avautuvat näytön oikealle puolelle puun oksaa klikattaessa. Kuvailutiedoissa voi liikkua eri kuvailutasojen (arkistonmuodostaja, arkisto, sarja, arkistoyksikkö) tietojen välillä yläosan linkkien kautta.

Luettelo- ja kuvailutiedoissa on edettävä arkistoyksikkötason tietoihin asti, jotta saa esille aineiston tilaamiseen tarvittavat tiedot. Nämä tiedot esitetään Säilytysyksikkö/tilaustiedot -kohdassa. Mikäli aineisto on digitoitu, pääsee Aineisto on tallennettu digitaaliarkistoon -linkin kautta katsomaan asiakirjan digitaalista versiota.

VAKASSA olevan aineiston kuvailu- ja luettelotiedot voivat olla puutteellisia, koska


YleiskuvausPerushakuTarkennettu hakuHakutulosTerminologia [sulje]

Terminologia

Arkisto
Yhteisön tehtävien hoitamisesta tai henkilön toiminnasta kertyneiden asiakirjojen kokonaisuus.
Arkistohakemisto
Arkistohakemisto koostuu monitasoisesta kuvailusta ja arkistoluettelosta. Arkistohakemiston avulla kyetään identifioimaan halutut aineistot ja saamaan ne käyttöön.
Arkistointijärjestys
Samaan sarjaan kuuluvien arkistoyksiköiden tai asiakirjojen keskinäinen järjestys.
Arkistokaava
Arkistoon sisältyvien pysyvästi säilytettävien sarjojen luokittelujärjestelmä.
Arkistokaava sisältää pääryhmiä ja alaryhmiä, jotka kokoavat yhteenkuuluvat sarjat yhteisen nimekkeen alle.
Arkistoluettelo
Arkiston fyysisen hallinnan mahdollistava luettelo arkistoon sisältyvistä säilytysyksiköistä. Arkistoluetteloon voi sisältyä myös aineiston kuvailutietoa.
Arkistonmuodostaja
Yhteisö, jonka tehtävien hoitamisesta, tai henkilö, jonka toiminnasta syntyy tai on syntynyt yksi tai useampia arkistoja.
Arkistoyksikkö
Kuvailutasona sarjaa pienempi sisällönkuvailukokonaisuus, joka rajataan kuvailun laatimisen yhteydessä.
Kuvailussa sarjaan voi sisältyä useita toisiinsa hierarkkisessa suhteessa olevia arkistoyksikköjä, esim. kirjattujen asiakirjojen asiaryhmä, yksittäinen asiaryhmään kuuluva akti ja yksittäinen aktiin kuuluva asiakirja.
Kokoelma
Aineiston vastaanottaneen laitoksen järjestelytyön tai yhteisön tai yksityishenkilön suunnitelmallisen keräilytyön tuloksena syntynyt asiakirjakokonaisuus.
Järjestely- tai keräilytyön suorittanut henkilö tai yhteisö ei ole arkistonmuodostaja.
Kuvailu
Tiedot, jotka identifioivat ja kuvaavat arkistonmuodostajan ja sen toiminnasta kertyneen aineiston, tai kokoelman.
Kuvailualue
Kuvailun osa, joka sisältää luonteeltaan tai tarkoitukseltaan yhteenkuuluvat kuvailuelementit.
Kuvailuelementti
Määrättyjen tietojen kokonaisuudesta muodostuva kuvailutiedon perusyksikkö.
Kuvailutaso
Kuvailun osa, jolla esitetään arkistonmuodostajaa tai aineistoa koskevat tiedot (kuvailuelementit). Yhden arkiston kuvailu jakautuu kahdelle tai useammalle tasolle. Kullakin tasolla kuvailu koostuu kuvailualueista.
Luettelointi
Yksittäisten säilytysyksikköjen identifiointi, jonka tavoitteena on aineiston fyysinen hallinta.
Nimeke
Se arkistonmuodostajan tai aineiston eri nimistä tai nimimuodoista valittu nimi, jolla arkistonmuodostaja, arkisto, sarja, arkistoyksikkö tai kokoelma kuvailussa identifioidaan.
Päänimeke
Se arkistonmuodostajan eri nimistä tai nimimuodoista, josta arkiston nimi johdetaan.
Rinnakkaisnimeke
Nimeke muulla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä
Sarja
Muodoltaan, tehtävältään tai sisällöltään yhteenkuuluvien, määräjärjestyksessä olevien arkistoyksiköiden kokonaisuus, jolla on yhteinen nimeke.
Sisällönkuvailu
Arkistoaineiston sisällönkuvailu koostuu arkistonmuodostajan tehtävien, arkistonmuodostusprosessin tai/ja aineiston tietosisällön analyysista ja esittämisestä.
Säilytysyksikkö
Säilytyksen perusyksikkö, jolla on aineiston käyttöön saamisen kannalta väittämätön yksilöivä tunnus. Säilytysyksikkö voi olla kansio, kotelo, sidos, magneettinauha tms.
Viittaus
Viittaus johdattaa hakutiedosta ja -muodosta toiseen. Viittaus voidaan tehdä nimimuodosta, jonka täydellisyys, oikeinkirjoitus tai nimenosien järjestys on poikkeuksellinen, tai viittaus yhdistää eri nimimuodot, jotka esiintyvät hakutietona.
Viranomaisarkisto
Julkishallinnon yhteisön tehtävien hoitamisesta kertyneiden asiakirjojen kokonaisuus.
Yksityisarkisto
Yksityisen yhteisön tehtävien hoitamisesta tai henkilön toiminnasta kertyneiden asiakirjojen kokonaisuus.

YleiskuvausPerushakuTarkennettu hakuHakutulosTerminologia [sulje]