Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 37 Geometrisch Affrijtningh Öfwer Ett Stycke Landh, Som Påålsw Boar I Kiuhlo Capellgieldh, och Nedre Sattagunda Häradh, hafwa skolat afstådt till Biskop Magnus I Åbo, som Kiulo Gård på den tijden..


Paikkakunta

Köyliö:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisch Affrijtningh Öfwer Ett Stycke Landh, Som Påålsw Boar I Kiuhlo Capellgieldh, och Nedre Sattagunda Häradh, hafwa skolat afstådt till Biskop Magnus I Åbo, som Kiulo Gård på den tijden innehaft hafwer, för sin Fierdingh, Och bem:te Biskop hade bordt hafwa i Ängen, Hwilcket Häradzhöfdingh Thomas Peersons Doombreef af Åhr 1420 oppå S:t Ciciliae dagh, I Närwaro Wyrdig Fader med Gudh,Biskopp Magnus i Åbo, och Höfwitzman Clas Lydickson på Åbo Slott, och nu oppå samma Landh Twenne byar Planterat är, som är Winnaris och Lähtis, hwilcka äro Reduction nderkastade, och Kongl. Maij:t och Cronan I Nåder Låter Höghwälborne F: Marta Kurck att Uthbyta emot Wederlagh..[Vinnari, Lähteenkylä].

  • Sijoitus

    67M 184/päällä

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon