Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 35 Geometrisch Affrijtningh Öfwer Usima Tårp sampt Yttilä By Belägne I Nedre Sattagunda Häradh Och Kiulo Cappellgieldh I Eufra Sochn På Kepola Teegh, Som på Norrsijdan om Siön belägen är Hwilcken Teegh,


Paikkakunta

Köyliö:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisch Affrijtningh Öfwer Usima Tårp sampt Yttilä By Belägne I Nedre Sattagunda Häradh Och Kiulo Cappellgieldh I Eufra Sochn På Kepola Teegh, Som på Norrsijdan om Siön belägen är Hwilcken Teegh, Kepola Buar aff ålder häfdat och Brukat, sampt sin Boskapz Beet hafwa Som åthskilliga Gambla Doomar Uthwijsa, och bem:te Byy måst om Sijne de Kringligaiande Råår på samme Teegh Förswarat, Och Sedermehra tijdh efter annan Twenne Tårpare der å Planterat, Som här Under blifwer Specificerat, och uthi Herskaps tijder sedan Kepola Kiöpt är aff Kongl. Maij:t och Cronen..[Yttilä].

  • Sijoitus

    67M 184/päällä

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon