Arkistonmuodostaja: Bell-Lancasterskolan i Vasa
Arkistot: Bell-Lancasterskolans i Vasa arkiv


Toiminta- tai elinvuodet

1827 - 1868

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Perusopetus

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

 • Historia tai elämäkerta

  Kansankoulujen edeltäjänä Vaasassa oli Bell-Lancaster-koulu köyhille lapsille. Se oli toinen tällainen koulu maassamme; ensimmäinen oli perustettu Turkuun vuonna 1822. Nimensä nämä koulut saivat kahdelta englantilaiselta, jotka kehittivät niiissä käytetyn opetusmenetelmän. Jotta opetusta voitiin antaa mahdollisimman monille lapsille ja samalla säästää koulutalomenoja, saivat ainoastaan lahjakkaimmat oppilaat opettajan opetusta. Heti kun nämä oppilaat olivat saavuttaneet määrätyn tietomäärän, annettiin heidän opettaa muita oppilaita. On selvää, että tätä menetelmää vain harvoin voitiin toteuttaa loistavin tuloksin. Nämä koulut tyydyttivät kuitenkin kauan niitä vähäisiä vaatimuksia, joita kansansivistykselle siihen aikaan asetettiin. Pohjarahasto koulua varten - ennen kaikkea sen opettajan palkkaamiseksi - saatiin kokoon kaupungissa tapahtuneella yleisellä rahankeräyksessä vuonna 1825. Koulu perustettiin vuonna 1827 ja se jatkoi toimintaansa vuoteen 1867, jolloin sen viimeinen opettaja pyysi eroa. Koulun ensimmäinen vakinainen opettaja ja johtaja oli G. A. Malin (1829-1842). Fredrik Viktor Berg oli Malinin seuraaja (1842-1847). Kristian Wilhelm Westerholm oli koulun kolmas ja viimeinen johtaja (1847-1867). Koulu muutettiin "poikien yläkansakouluksi". Tytöt saivat opetusta joko "tyttöjen yläkansakoulussa" tai sekä pojille että tytöille tarkoitetussa alakansakoulussa.

 • Historia eller biografi

  Bell-Lancaster-skolan för fattiga barn var folkskolornas föregångare i Vasa. det var den andra skolan av detta slag i vårt land; den första hade grundats i Åbo år 1822. Sin benämning fick skolorna efter två engelsmän, vilka utarbetade den undervisningsmetod som användes i dessa skolor. För att förmedla undervisning åt största möjliga antal elever, och samtidigt spara på skolans utgifter, blev endast de mest begåvade eleverna undervisade av en lärare. Så snart dessa elever inhämtat ett visst kunskapsmått, ålades de att undervisa övriga elever. Att denna metod sällan uppvisade lysande resultat ligger i öppen dag. Dessa skolor tillfredsställde dock länge de små anspråk man på den tiden hade beträffande folkundervisningen. Grundplåten till skolans verksamhet, framförallt för avlöning av dess lärare, åstadkoms genom en allmän insamling i staden år 1825. Skolan grundades år 1827 och fortsatte sin verksamhet till år 1867, då dess sista lärare anhöll om avsked. Skolans första ordinarie lärare och föreståndare var G. A. Malin (1829-1842. Han efterträddes av Fredrik Viktor Berg (1842-1847) och Kristian Wilhelm Westerholm (1847-1867). Skolan omvandlades till en "högre folkskola för gossar". Flickorna erhöll undervisning antingen i "högre folkskola för flickor" eller i de för pojkar och flickor gemensamma lägre folkskolorna.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Hoving, Victor: Vaasa 1852-1952, eVaasan aikakirjoista ja vaasalaisten vaiheista sadan vuoden ajalta, s. 321. Aspelin, H. Em: Wasa stads historia, s. 453-455. Mäkelä, anneli: Vaasan historia III, 1809-1852, s. 346-349.

 • Publikationer, undersökningar

  Hoving, Victor: Vasa 1852-1952, en krönika om Vasa och vasabor under hundra år, s. 321. Aspelin, H. Em: Wasa stads historia, s. 453-455. Mäkelä, Anneli: Vaasan historia III, 1809-1852, s. 346-349. • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.