Arkistonmuodostaja: Vasa absoluta nykterhetsförening
Arkistot: Vasa absoluta nykterhetsförenings arkiv


Muut nimet

Hoppets Här (1877 - 1878)
Vasa aboluta nykterhetsförening (raittiusseura) (1877 - )
Wasa absoluta nykterhetsförening (1878 - )

Toiminta- tai elinvuodet

1877 -

Paikkakunta

Vaasa

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Raittiusjärjestöt

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

 • Tehtävät

  Yhdistyksen ensimmäinen julkinen kokous pidettiin 17.4.1878. Yhdistyksellä oli vilkasta toimintaa kuten keskustelukokouksia, retkiä ja agitaatioretkiä. Yhdistyksellä oli myös lasten- ja nuorisotoimintaa. Lastenyhdistys Hoppets Här perustettiin 1906, ja siitä tuli hyvin suosittu 6-14-vuotiaiden lasten keskuudessa. Tähän vaikutti epäilemättä usein järjestettävät juhlat ja muut tilaisuudet. Vasa absoluta nykterhetsföreningin nuorisokerho perustettiin 10.4.1907. Nuorisokerhossa käytiin vilkasta keskustelua ajankohtaisista asioista. He tekivät omaa käsinkirjoitettua lehteä nimeltä Klubban, esittivät musiikkia sekä herättelivät lauluinnostusta jäsenten keskuudessa. Nuoret, jotka olivat jo jättäneet lastenyhdistys Hoppets Härin perustivat nuorisoyhdistyksen nimeltä Vårbrytning vuonna 1912. Muutamat nuoret perustivat myös yhdistyksen nimeltä Alku vuonna 1887. Vasta vuosisadan vaihteessa jäsenten kasvettua aikuisiksi Alku lakkautettiin. Vasa absoluta nykterhetsföreningillä oli myös oma avustuskassa (esintyy nimillä understödskassa tai sjukhjälpskassa), joka aloitti toimintansa vuonna 1884. Avustuskassan tarkoituksena oli turvata kassan osaomistajille toimeentulotukea sairaustapauksissa sekä hautausapua kuolemantapauksissa. Itsenäisyytemme jälkeen avustuskassan merkitys väheni, koska sosiaaliturva kehittyi ja elintaso kohosi.

 • Funktioner

  Föreningens första officiella möte hölls 17.4.1878. Föreningen hade livlig verksamhet i form av till exempel diskussionsmöten, utfärder och agitationsfärder. Föreningen hade också ett livligt barn- och ungdomsarbete. Barnföreningen Hoppets Här grundades 1906 och blev mycket populär bland barn i åldern 6-14 år. Populariteten berodde till stor del på de fester och tillställningar som ofta anordnades. Vasa absoluta nykterhetsförenings Ungdomsklubb konstituerades 10.4.1907. Ungdomsklubben arrangerade livliga diskussioner i aktuella frågor, gav ut den egna handskrivna tidningen Klubban, musicerade samt upplivade sångintresset bland medlemmarna. Vårbrytning bildades år 1912 av ungdomar som lämnats Hoppets Här och föreningen Alku bildades år 1887 av yngre ungdomar. Alku upplöstes vid sekelskiftet efter att dess medlemmar blivit vuxna. Vasa absoluta nykterhetsförening hade också en egen understödskassa (förekommer också vid namnet sjukhjälpskassa) som började sin verksamhet 1884. Understödskassans ändamål var att tillförsäkra kassans delägare underhållsbidrag vid inträffad sjukdom samt begravningshjälp vid dödsfall. Efter självständighetstiden fick understödskassan minskad betydelse eftersom socialvården gick framåt och levandsstandarden steg.

 • Maantieteellinen toiminta-alue

  Vaasan kaupunki sekä lähikunnat.

 • Geografiskt verksamhetsområde

  Vasa stad samt närkommunerna.

 • Historia tai elämäkerta

  Raittiusyhdistys Vasa absoluta nykterhetsförening aloitti toimintansa 6.7.1877, kun Hellmanin sisarukset - Alba, Hilda, Rosina ja Anna - kirjoittivat nimensä siniseen vihkoon ja lupasivat Jumalan avulla pidättäytyä kaikista väkijuomista. Ensimmäisen toimintavuoden aikana yhdistyksen nimenä oli Hoppets Här ja virallinen nimi Vasa absoluta nykterhetsförening otettiin käyttöön vasta, kun yhdistys virallisesti perustettiin 1.9.1878. Jäsenet edustivat kaikkia sosiaaliluokkia. Ensimmäisten toimintavuosien aikana Vasa absoluta nykterhetsföreningillä ei ollut omia kokoontumistiloja, mutta 1908 yhdistys osti Missionshusetin osoitteessa Rauhankatu 8, jossa he olivat kokoontuneet jo vuodesta 1884 lähtien. Talo purettiin 1957 ja samalle paikalle rakennettiin vuonna 1958 uusi talo, jossa Vasa absoluta nykterhetsföreningillä on oma kokoontumistilansa Forum.

 • Historia eller biografi

  Vasa absoluta nykterhetsförening inledde sin verksamhet 6.7.1877 då systrarna Hellman - Alba, Hilda, Rosina och Anna - teckande sina namn i ett blått skrivhäfte och lovade att "med Guds hjälp avhålla sig från alla rusgivande drycker". Under det första året hade föreningens namnet Hoppets Här och fick sitt officiella namn Vasa absoluta nykterhetsförening i samband med att man officiellt konstituerade föreningen 1.9.1878. Medlemmarna representerade alla sociala klasser. Under sina första verksamhetsår hade föreningen inga egna lokaler, men år 1908 köpte föreningen Missionshuset på Fredsgatan 8 i Vasa, där man samlats sedan år 1884. Huset revs år 1957 och på samma plats byggdes år 1958 ett nytt hus i vilket föreningens samlingslokal Forum finns.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Vasa Absoluta Nykterhetsförening genom sextio år 1877-1937: Minnesskrift sammanställd av Torsten Ekholm (Vasa, 1937). Emil Kaustinen, Vasa absoluta nykterhetsförening 100 år.

 • Publikationer, undersökningar

  Vasa Absoluta Nykterhetsförening genom sextio år 1877-1937: Minnesskrift sammanställd av Torsten Ekholm (Vasa, 1937). Emil Kaustinen, Vasa absoluta nykterhetsförening 100 år. • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.