Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Lääninneuvottelukuntien arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1988 - 1993

Määrä (hm)

2,88 Järjestetty: 2,88 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Asetuksen 1238/1988 mukaan lääninhallituksen yhteydessä oli läänin yleisen kehittämisen ja sitä koskevien tehtävien hoidon edistämistä ja yhteensovittamista varten lääninneuvottelukunta. Lääninneuvottelukunnassa toimi puheenjohtaja sekä vähintään 15 ja enintään 35 muuta jäsentä, joista jokaisella oli henkilökohtainen varamies. Puheenjohtajana oli maaherra ja hänen henkilökohtaisena varamiehenään lääninhallituksen kansliapäällikkö, joka maaherran estyneenä ollessa toimi puheenjohtajana. Muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä nimesi valtioneuvosto eduskunnan vaalikaudeksi kerrallaan ottaen huomioon läänin poliittiset voimasuhteet ja lääneissä, joihin kuului erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia, molempien kieliryhmien edustuksen sekä maakunnittaisen ja muun alueellisen edustavuuden.

  • Huomautus

    Lääninneuvottelukunnan tehtävinä olivat: 1) määritellä läänin kehittämistavoitteet ja -strategiat; 2) määritellä ne periaatteet, joiden mukaan läänin kehittämisraha ja muut vastaavat määrärahat kohdennetaan läänin alueella; 3) määritellä periaatteelliset suuntaviivat lääninhallitukselle sen tehdessä läänin kannalta tärkeissä ja laajakantoisissa asioissa lopullisia ratkaisuja tai esityksiä; 4) käsitellä läänin alueelliset kehittämissuunnitelmat sekä muut lääninhallituksen laatimat tärkeät ja laajakantoiset suunnitelmat ja antaa niistä lausunto; 5) käsitellä läänin kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisen kannalta keskeisimpien valtion piirihallintoviranomaisten toiminta- ja taloussuunnitelmat ja sitä laajemmat suunnitelmat sekä merkittävimmät hankesuunnitelmat ja antaa niistä pyynnöstä lausunto; 6) tehdä aloitteita ja esityksiä läänin hallinnollisten, taloudellisten ja muiden olojen kehittämisestä sekä käsitellä niitä koskevia ehdotuksia; sekä 7) suorittaa ne tehtävät, jotka sille on erikseen säädetty tai määrätty.