Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan lääninhallituksen lääninoikeuden arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1945 - 1990

Määrä (hm)

161,78 Järjestetty: 161,78 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Lääninoikeudet perustettiin vuonna 1955 annetulla lääninoikeuslailla (52/55). Niiden tehtävänä oli käsitellä valitukset ja muut lainkäyttöasiat kollegiaalisesti. Vuonna 1960 voimaan tullut verotuslaki (482/58) siirsi valtiollisilta tarkastuslautakunnilta valtionverotusta koskevat valitusasiat lääninoikeuksille. Vuoden 1974 lääninoikeuslaki (1021/74) vähensi lääninoikeuksien riippuvuutta hallinnosta. Maaherrat eivät tämän jälkeen enää olleet lääninoikeuksien jäseniä ja lääninoikeuksien jäsenille ei enää pääsääntöisesti ollut muita tehtäviä lääninhallituksissa. Lääninoikeudet pysyivät kuitenkin organisatorisesti osana lääninhallituksia. Vuonna 1989 (242/89) lääninoikeuslakia muutettiin niin, että lääninoikeudet muuttuivat yleisiksi alueellisiksi hallintotuomioistuimiksi. Samalla lääninoikeuksista tuli itsenäisiä tuomioistuimia ja ne siirtyivät sisäasiainministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle.