Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkistot: Lääninneuvottelukuntien arkisto
Uudenmaan läänin liikuntalautakunnan ja nuorisolautakunnan arkisto
Uudenmaan läänin oppilasvalintalautakunnan arkisto
Uudenmaan läänin revidoitujen tilien arkisto
Uudenmaan läänin ruotsinkielisen oppilasvalintalautakunnan arkisto
Uudenmaan läänin ruumiinavauspöytäkirjojen arkisto
Uudenmaan läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen diarioimattomat kartat ja piirustukset (kokoelma)
Uudenmaan lääninhallituksen kanslian arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen konttorin arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen kouluosaston arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen lääninkanslian AD-kartat ja piirustukset (kokoelma)
Uudenmaan lääninhallituksen lääninkanslian FD-kartat ja piirustukset (kokoelma)
Uudenmaan lääninhallituksen lääninkanslian KD-kartat ja piirustukset (kokoelma)
Uudenmaan lääninhallituksen lääninkanslian SalD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma)
Uudenmaan lääninhallituksen lääninkanslian StD-kartat ja -piirustukset (kokoelma)
Uudenmaan lääninhallituksen lääninkonttorin AD-kartat ja piirustukset (kokoelma)
Uudenmaan lääninhallituksen lääninkonttorin IV arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen lääninkonttorin KD-kartat ja piirustukset (kokoelma)
Uudenmaan lääninhallituksen lääninoikeuden arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen oikeushallinto-osaston arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen ruotsinkielisen kouluosaston arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen salaisten asiakirjojen arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston arkisto
Uudenmaan lääninhallituksen yhteisarkisto I
Uudenmaan lääninhallituksen yhteisarkisto II
Uudenmaan lääninhallituksen yleisen osaston (Yleinen osasto III) arkisto


Muut nimet

Uudenmaan ja Hämeen lääninhallitus (1694 - 1831)
ULH

Viittaukset

seuraaja: Etelä-Suomen lääninhallitus
seuraaja: Hämeen lääninhallitus

Toiminta- tai elinvuodet

1634 - 1996

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Lääninhallitukset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Lääninhallituksen tehtäväkenttä käsitti vuonna 1937 seuraavat alueet: läänin ylin poliisiviranomainen; ulosotonhaltija ja läänin ylin täytäntöönpanoviranomainen; verojen ja muiden valtiolle tulevien maksujen valvonta; itsehallintoyhdyskuntia ja valtion alempia hallintoviranomaisia koskevien valitusten käsittely; muut säännösten mukaiset tehtävät läänin yleisenä hallintoviranomaisena.1955 lääninkanslian perillisenä syntyneen yleisen toimiston tehtäviä olivat myös kaavoitus-, rakennus- ja palotoimen sekä liikenteen edistämistoimet. Tehtävät lisääntyivät myös läänin taloudellisten, sosiaalisten, terveydenhoito-, sairaanhoito-, raittius-, urheilu-, sivistyksellisten ja vastaavien olojen kehittämisen suuntaan. Lääninoikeus käsitteli hallinto-oikeudelliset valitukset. Lisää tehtäviä tuli 1970-luvulla: ympäristönsuojelu; väestönsuojelu; koulu- ja sivistystoimi; elintarvike- ja hintavalvonta; taloudellisen kilpailun edistäminen elinkeinohallituksen alaisena; huoneenvuokra-asioiden valvonta. 1980-luvun lopulla tehtävien määrä alkoi vähentyä. Tällöin lääninhallituksilta poistettiin muun muassa kuntien yleiset alistus- ja yleiset valvontatehtävät, lääninoikeudet irrotettiin niistä, aluekehitystehtävät siirrettiin maakuntien liitoille ja kaavoitus- ja ympäristötehtävät ympäristökeskuksiin. Myös oikeushallintotehtäviä ja lupatehtäviä poistettiin lääninhallituksilta. 1993 entisestä kouluosastosta sekä hinta-, kilpailu- ja lupa-asioista muodostettiin Elinkeino- ja koulutuspalveluyksikkö. Koulupuolen osalta yksikön toimialaan kuuluivat koulutuksen ja työelämän vastaavuuden kehittäminen, aikuiskoulutuksen kehittäminen, koulutuksen antaminen oppilaitoksille ja kirjastoille, keskiasteen yhteishaun toteuttaminen sekä vastaavat koulutus- ja kirjastoalan koordinointitehtävät ruotsinkielisinä (svenska enheten). Hinta-, kilpailu- ja lupa-asioista keskeisin oli taksilupien myöntäminen. Kehittämispalveluyksikkö valmisteli läänin kehittämisstrategiaa ja vastasi kansainvälisistä yhteyksistä. Kuntapalvelut sisälsi entisen sosiaali- ja terveysosaston tehtävät (sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja asunto-oloista huolehtiminen) sekä palo- ja pelastustoimen ja väestönsuojelun toimintavalmiuden suunnittelun. Kuntapalveluyksikkö myös tuki kuntia talouden ja palveluiden kehittämisessä. Poliisi- ja oikeushallintopalvelut toimi poliisin lääninjohtona, ohjasi syyttäjätoimintaa sekä kihlakunnanvirastoja ja vastasi ulosotonhaltijan tehtävistä. Projektipalveluyksikkö vastasi eri hallinnonalojen yhteisistä projekteista sekä esim. maanpuolustusopetuksesta. Tukipalvelut vastasi hallintotehtävistä ja ympäristöpalvelut kaavoitukseen, rakennussuojeluun ja ympäristölupiin liittyvistä asioista. Erillisinä luottamuseliminä Uudenmaan lääninhallituksen yhteydessä toimivat lääninneuvottelukunta sekä liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta.

  • Historia tai elämäkerta

    Uudenmaan lääninhallituksessa oli vuoteen 1955 saakka lääninkanslia ja lääninkonttori. Lääninkanslia vastasi toimeenpanoon, järjestyksen ylläpitoon ja hallinnon valvontaan kuuluvista tehtävistä, kun taas lääninkonttorin tehtäviin kuuluivat verotukseen ja tilinpitoon liittyvät asiat. Vuoden 1955 lääninhallitusasetuksen myötä lääninkanslian nimi muutettiin yleiseksi osastoksi ja sen päälliköstä, lääninneuvoksesta tuli kansliapäällikkö. Lääninkonttori säilyi lähes entisellään. Nyt siihen kuului tilitoimisto, perimistoimisto sekä rangaistusten täytäntöönpanotoimisto. Hallinto-oikeudelliset asiat oli aikaisemmin käsitelty yleisellä osastolla muiden asioiden joukossa, mutta 1955 hallinto-oikeudellisia asioita varten perustettiin lääninoikeus. Lääninoikeus toimi 31.10.1989 asti lääninhallituksen yhteydessä. 1960 lääninhallituksen yleiseen osastoon perustettiin veroasiaintoimisto, jonka henkilöstö muodostui lääninoikeudessa ratkaistavia asioita valmistelevista virkamiehistä. 1970-luvun alussa lääninhallituksen organisaatiorakenne muuttui merkittävästi. 1970 perustettiin kouluosasto, joka sisälsi suomen- ja ruotsinkielisen koulutoimen. 1971 perustettiin sosiaali- ja terveysosasto sekä lääninsuunnittelujaosto. 1972 yleisen osaston tehtäviä jaettiin uusille toimistoille: poliisitoimistolle sekä kaavoitus- ja rakennustoimistolle. Lääninkonttorin perimistoimisto lakkautettiin 1978 sen asioiden siirtyessä lääninverovirastolle. Vuonna 1979 perustettiin uudelleen lääninkanslia, joka hoiti lääninhallituksen sisäistä hallintoa sekä lääninsuunnittelua. Yleiseen osastoon kuuluivat nyt elinkeinotoimisto, hallintotoimisto, poliisitoimisto, pelastustoimisto, veroasiaintoimisto sekä kaavoitus-, asunto- ja ympäristötoimisto. Vuonna 1983 elinkeinotoimisto ja osa hallintotoimiston tehtävistä yhdistyivät yleiseksi toimistoksi. Samalla perustettiin oikeushallinto-osasto, joka hoiti aikaisemmin lääninkonttorin täytäntöönpanotoimistolle sekä yleisen osaston hallintotoimistolle kuuluneita ulosottotoimen ja täytäntöönpanotoimen tehtäviä. Lääninkonttorille jäivät nyt ainoastaan ne tehtävät, jotka olivat aikaisemmin kuuluneet tilitoimistolle. Vuonna 1985 perustettiin ympäristöosasto, johon yhdistettiin aiemmin yleisen osaston yhteydessä toimineet kaavoitus- ja asuntotoimisto sekä ympäristönsuojelutoimisto. Mainittujen organisaatiomuutosten jäljiltä lääninhallituksessa toimivat vuosina 1985–1987: 1) lääninkanslia (1979), joka hoiti sisäistä hallintoa sekä lääninsuunnittelua; 2) yleinen osasto (1955), joka sisälsi yleisen toimiston (1979), poliisitoimiston (1972), pelastustoimiston (1979) sekä veroasiaintoimiston (1960); 3) lääninkonttori; 4) lääninoikeus (1955); 5) sosiaali- ja terveysosasto (1971); 6) kouluosasto (1970); 7) oikeushallinto-osasto (1983) sekä 8) ympäristöosasto (1985), joka sisälsi kaavoitus- ja asuntotoimiston (1972) sekä ympäristönsuojelutoimiston (1981). 1993 Uudenmaan lääninhallituksen osastojen nimet ja tehtäväalueet muuttuivat.